Cookie - TOTAL Sverige

Cookie

 

1. Hantering av cookies

1.1 Principer

När du besöker webbsidan kan en “cookie” komma att hämtas till din dator. En cookie är en fil som sparar information beträffande ditt besök på webbsidan från den dator du använder (t.ex. besökta sidor, datum och tid för besöket och använda länkar) och kommer underlätta ditt besök genom att göra det enklare och snabbare för dig att identifiera dig och få tillgång till de sidor du helst vill besöka.

Genom att justera inställningarna i din webbläsare kan du när som helst radera cookies som sparats i din dator och förhindra att nya cookies sparas. Du kan ställa in webbläsaren så att du får ett meddelande innan en ny cookie sparas. Du kan använda dig av hjälpsektionen i din webbläsare för mer information om hur du kan aktivera eller avaktivera de här funktionerna, se ”typer av cookies, cookies, statistik och inställningar”.

Vänligen observera att det är möjligt att du inte får tillgång till vissa av tjänsterna om du tar bort en cookie eller hindrar cookies från att sparas på din dator.

1.2 Typer av cookies, cookies och statistik, samt inställningar

Cookies som installeras när du besöker webbsidan är cookies som enbart syftar till att möjliggöra och underlätta elektronisk kommunikation, är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsterna som du efterfrågar (språkcookies, identifieringscookies etc.), eller statistikcookies, eller andra cookies enligt vad som beskrivs nedan.

När cookies kräver ditt godkännande i förväg innan de sparas tillfrågas du genom en banner som visas på förstasidan. Fortsatt navigation på webbsidan innebär att du samtycker till att cookien sparas.

1.2.1 Vilka cookies sparas?

Cookies för informationshantering

Cookie

Beskrivning

Välja bort

Slutdatum

Site (has_js)

Innehåller information om din webbläsarsession och låter besökare logga in på webbsidan.

 

Tas bort när webbläsaren stängs

Site (cookie_agreed)

Kommer ihåg en besökares val beträffande cookies.

 

 13 månader

 

 

Tredjepartscookies


 

Cookie-administratör

Beskrivning

Välja bort

Slutdatum     

Score Card Research Beacon

Tillåter Share this att se hur många besökare som webbsidan har.

http://www.scorecardresearch.com/OptOutTag.aspx

2år

ShareThis

Tillåter delning på olika sociala plattformar.

http://www.sharethis.com/privacy

Klicka på ”Opt-out”-knappen avseende marknadsföringscookies.

__unam (9 månader)
__stdlxmap (7 dagar)
__stgmap (7 dagar)
__stid (24 timmar)
__uset (24 timmar)
STPC (24 timmar)

METRIXLAB

Tillåter och registrerar att nöjdhetsundersökningen om webbsidan öppnas.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till: [email protected] om du vill välja bort denna cookie.

7 månader

FASTFONT

Hanterar bildskärmsprestanda.

 

Tas bort när webbläsaren stängs

TWITTER

Sparar ID för delning på Twitter.

Gå till sidan för säkerhetsinställningarna i din profil och avmarkera rutan för marknadsfört innehåll.

18 månader

FACEBOOK

Sparar ID för delning på Facebook.

https://www.datalogix.com/privacy/

Scrolla ner till rubriken “Choice” och klicka på den sista länken i stycket som heter ”click here”. Ange därefter dina uppgifter.

2 år

 

Statistikcookies

Cookie-administratör

Beskrivning

Välja bort

Slutdatum

AT INTERNET

idrxvr 
tmst

tmst (7 mois)

Tillåter insamling av information om besöksantal och besöksfrekvens.

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 månader

Statistikcookies tillåter mätning av antalet besök, antalet sidvisningar och besökarnas aktivitet på webbsidan, inklusive besökarnas återbesöksfrekvens. För detta ändamål skapar ett statistiskt verktyg en cookie med en unik identifieringskod som sparas i AT Internets program Xiti i maximalt 13 månader.

Din IP-adress används för att avgöra vilken stad du anslutit dig från. IP-adressen blir anonymiserad omedelbart efter påbörjad navigering på webbsidan vilket hindrar att du, som fysisk person, kan identifieras. Statistik över datatrafiken på webbsidan samlas först in av tjänsteleverantören AT Internet och skickas därefter till den dataansvarige, samlat och anonymiserat, via ett webbgränssnitt som bara den dataansvarige har tillgång till.

Ovan nämnda information överförs inte till tredje part och används inte heller för andra ändamål än vad som angetts ovan. Du kan när som helst blockera dessa cookies genom att välja bort dem genom den länk som angetts ovan, dvs: http://www.xiti.com/en/optout.aspx.

1.2.2. Hur kan du ta bort cookies och informeras om hämtning av nya cookies?

Hur kan du ta bort cookies som redan sparats på din dator?

Gå till “Den här datorn”

Välj “Windows” i C:\

Öppna filen “Temporära internetfiler”

Markera samtliga filer (Ctrl A)

Välj ”Radera”

 

Hur kan du hindra och hur du kan få information om cookies?

Om du använder Internet Explorer 5 (Microsoft): välj ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Säkerhet”, ”Anpassad nivå”. Välj därefter ”Tillåt cookies i din dator” i rullistan och välj ”fråga efter”, för att informeras om eller blockera samtliga cookies.

Om du använder Internet Explorer 6,7 eller 8 (Microsoft): klicka på ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess”, och välj därefter den nivå du vill använda.

Om du använder Firefox: klicka på ”Verktyg”, ”Alternativ” och avmarkera rutan ”Tillåt att webbplatser lagrar kakor”

Om du använder Google Chrome: Klicka på Chrome-menyn i webbläsarens verktygsfält och klicka på ”Inställningar”. Klicka därefter på ”Sekretess” i ”Innehållsinställningar” och markera ”Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part

2. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, efterfråga, modifiera, rätta eller ta bort dina personuppgifter. Du kan få reda på vilka personuppgifter som sparas om dig. Du har också möjlighet att invända mot hantering och spridning av dina personuppgifter. Bolaget förbehåller sig rätten att neka varje begäran som Bolaget bedömer inte överensstämmer med gällande lagstiftning. I enlighet med tillämplig lag krävs ditt samtycke för reklam via e-mail, fax eller automatisk uppringning.

Vänligen skicka din begäran via e-post till ”att infogas” om du vill utöva dessa rättigheter eller få ytterligare information.

 

IT –avdelnings

E-post:

Adress: Aldersrogade 6C 4 floor, 2100 Copenhagen, Denmark

 

ENGLISH:

Management of cookies:

1.1 Principles

When you visit the Website, a “cookie” may be installed in your computer. A cookie is a file that records information concerning your browsing of the Website from that computer (e.g., visited pages, date and time of browsing, viewed links) and will facilitate your visits by making it easier and faster for you to identify yourself to access your target pages.

You can delete cookies installed on your computer at any time and prevent new cookies being saved and receive notification before installation of a new cookie by configuring your browser software. Please refer to the help section of your browser software for more information on how to activate and deactivate these functions and refer to the browser’s “types of cookies, cookies, statistics, settings”.

Please note that you may not benefit from some of the services if you uninstall a cookie or prevent cookies from being installed on your machine.

1.2 Types of cookies, cookies and statistics and settings

Cookies installed on your server when you surf on the website are cookies which exclusively aim at enabling or facilitating communication through electronic mean or which are strictly necessary for the provision of services you require (Languages cookies, identify cookies…) or statistics cookies or other cookies under the following conditions.

When cookies require your prior consent to the installation, you are asked through the banner displayed on the front page, given that the pursuit of the navigation on the website means your acceptation.

1.2.1 Which cookies are installed?

Data Controller cookies

Cookie

Description

How to OPTOUT

Persistence

Site (has_js)

Contains information about the browser session and allows visitors to log into the website

 

Removed when the browser is closed

Site (cookie_agreed)

Remembers a visitor's choice regarding cookies

 

 13 months

 

Third parties cookies

 

Cookie editor

Description

How to OPTOUT

Persistence                   

Score Card Research Beacon

Allows Share this to see how many visitors come to the site

http://www.scorecardresearch.com/OptOutTag.aspx

2 years

ShareThis

Allows sharing on Miscellaneous Social platforms

 http://www.sharethis.com/privacy
 
click on the “Opt Out” button for advertising cookies

__unam (9 months)
__stdlxmap (7 days)
__stgmap (7 days)
__stid (24hours)
__uset (24hours)
STPC (24hours)

METRIXLAB

Allows  and records the opening of the satisfaction form about the site

 To opt-out
please contact [email protected]

7 months

FASTFONT

Allows display performance

 

Removed when the browser is closed

TWITTER

Records ID’s for sharing on twitter

 Through your profile, go to your Security Settings page and uncheck the box under the promoted content section.

18 months

FACEBOOK

Records ID’s for sharing on facebook

 https://www.datalogix.com/privacy/

scroll down to the "Choice" heading, click the last "click here" link in the paragraph, and fill in your information.

2 years

 

Statistics cookies

Cookie editor

Description

How to OPTOUT

Persistence

AT INTERNET

idrxvr 
tmst

tmst (7 mois)

Allows  to see how many visitors come to the site and how often

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 months

Statistics Cookies enable to measure the number of visits, the number of pages views, in addition to the activity of visitors on the website including their return rate. In that case, a statistical tool creates a cookie with a unique identifier, which the AT internet solution Xiti will store for a maximum of 13 months.

Your IP address is also connected in order to determine the city from where you are connected. It is immediately rendered anonymous after your navigation on the website, which prevents your identification as a physical person. The statistic data concerning the site traffic are first collected by the service provider AT Internet and then returned to the data controller through an aggregated and anonymous way with a web interface to which only him can access.

Such data will not be transferred to third parties nor used for another purpose. At any time, you can block those cookies by using the “opt out” proceeding above http://www.xiti.com/en/optout.aspx .

 

1.2.2. How can you delete, be informed about the installation of new cookies?

How can you delete cookies file already installed on your computer?

  • Go on your  workstation
  • Select in  C:\ the “Windows file”
  • Open the “temporary internet Files” file
  • Select all the files (CTL A)
  • Choose the option “delete”

 

How can you refuse or can you be informed of setup of all the cookies files?

  • Surfing with Internet Explorer 5 (Microsoft): choose “Tools”, “internet Options”, “Security”, “Customise the level”, in the rolling menu, click on, “authorize cookies on your computer”, choose “ask for”, to be informed or desactivate so as to refuse all the cookies
  • Surfing with Internet Explorer 6, 7 or 8 (Microsoft): Click on “Tools”, “Internet Options”, “Confidentiality”, then the level you want to apply.
  • Surfing with Firefox: Click on “Tools”, “Options”. In “Privacy” uncheck “Accept cookies”.
  • Surfing with Google Chrome: Click on “Customise and Control Google Chrome”, click on “Settings”. In “Confidentiality”, click “Content Settings”, and  tick “Block cookies and data from third parties websites.

2. Your rights

You have a right to access, query, modify, rectify or delete your personal data. You can obtain disclosure of your personal data. You can also object to the processing and circulation of your personal data. The Company reserves the right to reject any request that is not in accordance with applicable law. In accordance with applicable law in force, you have a right of formal consent to sales canvassing via e-mail, fax or automatic caller.

If you wish to exercise these rights or obtain other information, please send your request by e-mail to "to be inserted" or by post to the following address:

 

IT Department

E-mail:

Address: Aldersrogade 6C 4 floor, 2100 Copenhagen, Denmark

 

 

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.