Alminnelige salgsvilkår for smøremiddel

Alminnelige salgsvilkår for smøremiddel

Alminnelige salgsvilkår for smøremiddel – 1 mars 2016

TOTAL NORGE AS 

1. Generelt

Dette dokumentet introduserer TOTAL NORGE AS sine generelle salgsvilkår for selskapets smøremiddelaktivitet på norsk territorium.
Smøremiddelaktiviteten dekker tilbudet av smøreprodukter, smørefett, kjølevæsker, AdBlue og andre bilpleieprodukter eller tjenester som er beskrevet i den gjeldende Produktkatalogen.
De generelle salgsvilkårene gjelder såfremt intet annet er bestemt i kontrakts form.
Selgeren er forpliktet i forhold til ordrer plassert av autoriserte personer utpekt av kunden. Tilbud og ordrer blir behandlet og tatt hensyn til forutsatt at varene, transportmidler og pakking er tilgjengelig.
Disse generelle salgsvilkårene gjelder fra utstedelsesdatoen inntil ny melding fra selger i en eller annen form.

2. Bruk av produkter og anbefalinger

Etter Kundens forespørsel kan Selger anbefale hva slags produkter som bør brukes. I slike tilfeller vil Selger gi den best mulige og mest egnede produktanbefalingen i samsvar med den informasjonen Kunden oppgir. Kunden blir anbefalt å kontrollere produktanbefalingen som Selgeren har gitt med produsenten av kjøretøyet.
For slike anbefalingstjenester kan Kunden ta kontakt med Teknisk Service ved [email protected]
For å kunne gi anbefalinger i forbindelse med kjøretøyrelaterte bruksformål tilbyr Selgeren også tilgang til en Internettjeneste som heter LubAdvisor®. Dette nettstedet inneholder hovedpunktene for smøring og de smøremidlene som anbefales av Total. Anbefalingene er ikke uttømmende. Disse dataene er utviklet sammen med OATS Ltd. og produsentene av kjøretøyene. Til tross for vår innsats, er det en mulighet for at informasjonen ikke er nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for de forholdene som gjelder for et spesielt bruksformål. Selgeren påtar seg intet erstatningsansvar for eventuelle unøyaktigheter eller utelatelser på dette nettstedet og alle beslutninger du treffer basert på informasjonen som finnes på dette nettstedet er det Kundens ansvar alene å kontrollere og rådføre seg med service- og brukerhåndboken til produsenten av kjøretøyet.

3. Priser

Varene faktureres til salgspris definert av Selger på leveringsdagen.
Selger utsteder så ofte som det er nødvendig en Priskatalog som inneholder utvalget av varer som selges i territoriet, de grunnleggende produktspesifikasjonene, pakningsstørrelsene, lagerinformasjon og priser.
Priser definert fra en angitt dato, kansellerer og erstatter tidligere utgaver av Priskatalogen og gjelder inntil ny melding fra Selger til kunden på en eller annen måte.
Alle prisene er eksklusive MVA, spesifikke avgifter eller gebyrer for spillolje og omfatter pakkeforskjeller.
Alle prisene er definert i norske kroner per liter for smøremidlene bortsett fra smørefett, Vaseline, Nevastane-serien og noen Marine produkter som er i norske kroner per kg. Prisene for Spray-produkter og tjenester som ANAC, ANAC GAS og VISIOSTOCK defineres per enhet.
Alle produktene er klassifisert med en produktkode.
Selgeren vil ikke under noen omstendigheter bli klandret i tilfelle av individuelle prisjusteringer, for endringer i offentlige avgifter, råmaterialer, prosesser, transport og tjenester eller trykkfeil.
Den anbefalte salgsprisen er eksklusive MVA, spesifikke avgifter eller spilloljeavgift og omfatter pakningsforskjeller og utgjør ikke for Selger noen avgift eller noen annen innblanding i Kundens virksomhet, og Kunden er dermed fri til å fastsette sine egne priser.

4. Bestilling

Forespørselen om varer vil bli vurdert som en ordre og behandlet videre for levering når den er validert etter kontroll av kundens betalingsdyktighet og betalingsstatus.
Selger aksepterer å motta ordre på følgende måter: Telefon, faks, e-post, brev og alle andre elektroniske utvekslingsplattformer som måtte bli avtalt med Kunden.
Selger tar imot og behandler ordre alle nasjonale arbeidsdager fra mandag til torsdag kl.08.00 til 16.00 samt fredag kl. 08.00 til 15.30 bortsett fra slik det tidligere måtte være kommunisert av Selger.

5. Online bestilling

Selgeren tilbyr Kunden tilgang til en nettbasert ordretjeneste slik at han kan legge inn ordre 24/7 hele året.
Den nettbaserte ordretjenesten kalles TOTAL NORGE On Line og utgjør en ny tjenestekanal på topp av de eksisterende kanalene som telefon, faks og e-post for å foreta bestillinger.
Hvis Kunden aksepterer å bruke TOTAL NORGE On Line vil Selgeren utstyre Kunden med en adgangskode samt en brukerhåndbok for å sikre sikkerheten og korrekt bruk av Internettverktøyet.
Selgeren vil vise informasjon på nettstedet hvis nettstedet er utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller reparasjon med informasjon om andre måter å foreta bestillinger på.
Prisene som vises på TOTAL NORGE On Line er i norske kroner og eksklusive alle skatter slik de er beskrevet lenger nede og er underlagt de samme vilkårene som andre bestillingskanaler slik disse er definert i disse Generelle salgsvilkårene.
Selger minner Kunden om at det er klokt å lagre informasjonen om ordrene.
Bestilling via Internettjenesten gir ingen prioritet i forhold til levering av ordrene og er underlagt de samme reglene for force majeure som andre kanaler slik det er beskrevet under.

6. Leveringstid og varekontroll

Selgeren forplikter seg til å gjøre sitt beste for at varene skal leveres til avtalt tid i henhold til ordre.
Alle varene som tilbys i priskatalogen leveres DDP (Incoterms 2000 ICC) såfremt ikke noe annet er gjensidig avtalt mellom Selger og Kunde.
For pakkede varer med produkter definert som lagervare i Priskatalogen og for ordre som mottas og aksepteres før 09.00 vil varene bli levert slik i følgende postnummerområder: Fra 0000 til 1399, levering neste arbeidsdag; fra 1400 til 7999, levering innen de neste to (2) arbeidsdagene; fra
8000 til 8999, levering innen de neste tre (3) arbeidsdagene; fra 9000 og høyere, levering innen de neste fem (5) dagene.
For bulkvarer skal levering innen Norge skje til følgende postnummer: 0000 til 2299; 3000 til 3520; 3700 til 3799; 3900 til 3999. Kunden vil få tilbudt en spesifikk planlegging av Selger i henhold til transportrutene og Kundens behov.
Godskontroll en og kvalitetskontrollen er Kundens ansvar og bør foretas ved levering.

7. Minimumsbestilling og levering

Minimum bestilt kvantum er fastsatt til en (1) eske for pakket gods og fem hundre (500) liter for bulklevert kvantum per leveringsadresse.
For bestilling av pakket gods på mindre enn 180 kg eller 208 liter vil kunden bli bedt om å betale fraktkostnadene og vil bli fakturert en håndteringsavgift på 300 norske kroner (ekskl. MVA)
For bestilling av bulk på mindre enn 1000 liter vil kunden bli bedt om å betale fraktkostnadene og vil bli fakturert en håndteringsavgift på 500 norske kroner (ekskl. MVA)

8. Spesialleveringer

Leveringsbetingelsene gjelder for alle varer bortsett fra de som er merket ”bestilling” i priskatalogen. Selger kan organisere spesiallevering på forespørsel fra Kunden. I slike tilfeller samtykker Kunden i å bære alle kostnadene for spesialleveringen.

9. Tankovervåkings system

Hvis det er installert et Tank Surveillance System (overvåkingssystem) på kundens anlegg er ikke Selger ansvarlig for å sikre oppfølging av mengden vare på Kundens tank, men kan tilby et system for varsling og anbefaling for å gjøre bestillingsprosessen enklere.
Slik service levert av Selger kalles VISIOSTOCK® og er definert gjennom en egen avtale som omfatter partenes rettigheter og plikter.

10. Produktkvalitet og analyser

Selger påtar seg å levere all den dokumentasjon, som er nødvendig til sertifisering av de solgte produkters kvalitet og standarder i form av produktdatablader, sikkerhetsdatablader samt produktsertifikater ved særlige behov (disse mot betaling av et gebyr på kr 400). All denne informasjonen skal være tilgjengelig med så kort ventetid som mulig fra Selgers side. Kunden kan utføre sin egen produktanalyse på topp av slike dokumenter, men i slike tilfeller samtykker Kunden i å bære alle kostnader for slike analyser.
Selgeren tilbyr Kunden en spesifikk tjeneste for forebyggende vedlikehold med rutineundersøkelsessystemet ANAC® som fastsettes ved hjelp av en egen avtale som omfatter partenes rettigheter og plikter.

11. Krav

Krav som blir gjort gjeldende etter kontroll og aksept av varer uten reservasjoner påskrevet og underskrevet på leveringsseddelen blir det ikke tatt hensyn til.
Krav bør framsettes umiddelbart etter at varene er levert og ikke senere enn 3 dager etter levering.
I tilfelle av at leveringen blir avvist på grunn av skader på godset må årsaken til avvisningen bli påskrevet og underskrevet på leveringsseddelen.
Selger påtar seg intet ansvar i tilfelle tap som Kjøpers tredjepart måtte pådra seg eller Kundens forretningsmessige tap knyttet til produkt- og servicekrav.

12. Returnerte varer

I tilfelle av returnerte varer som Kunden ber om retur av, kan Selger aksepter følgende vilkår: Retur av varer skal være skriftlig avtalt med Selger på forhånd; varene skal returneres ikke senere enn 6 dager etter mottak; Kunden skal informere Kundeservice og skal merke returen med den returkoden som oppgis av Kundeservice på leveringsseddelen; varene må være tilgjengelige i den gjeldende Priskatalogen; pakningen skal være uåpnet og forseglet; varene returneres på Kundens ansvar og Kunden skal bære kostnadene for frakt; Kunden skal krediteres opp til 90 % av ordrens verdi og skal betale en administrasjonsavgift på 300 kr per gang.
Hvis vilkårene over ikke overholdes vil ikke varene bli kreditert Kunden.

13. Faktura

TOTAL NORGE AS sender alle sine fakturaer via vår gratis elektronisk fakturering tjeneste: DocOnline. Hvis kunden ønsker papirfaktura belastet fakturagebyr 39,- kr per faktura (gebyret vises på fakturaen).
Aksept av faktura utgjør aksept av Selgers vilkår og betingelser.

14. Skatter

Med tanke på alle skatter knyttet til produkter solgt av TOTAL NORGE AS, og særlig for pakkeskatt definert per enhet og fastsatt av myndighetene, skal Kunden betale slike tilknyttede skatter.

15. Spillolje

I samsvar med gjeldende regler og Toll- og Avgiftsdirektoratet, bes Kunden betale en spilloljeavgift for produkter som genererer spillolje. Selgeren fakturerer spilloljeavgiften på toppen av prisen på varene. Spilloljeavgiften oppdateres jevnlig av Toll- og Avgiftsdirektoratet og Kunden anbefales å se på nettstedet www.toll.no.

16. Betalingsvilkår

Såfremt intet annet er avtalt skal leveringene betales via bankoverføring senest tjue (20) dager etter fakturadato til selgers bankkonto som ses på faktura.

17. Betalingsforsinkelse

Varene er Selgers eksklusive eiendom til det er foretatt fullstendig betaling av beløpet angitt på fakturaen og eventuelle renter for sen betaling og andre avgifter som Kjøper skylder Selger.
Alle betalingsforsinkelser vil bli gjenstand for renteberegning. Ved betaling etter forfall beregnes morarenter etter gjeldende regler (Forsinkelsesrenteloven). Ved utsendelse av purre- og inkassovarsel kreves et gebyr ifølge Inkassoloven.
Alle forsinkelser knyttet til betaling av en forfalt faktura, selv delvis forsinkelse, kansellerer vilkårene for alle bestillinger og gjør at alle andre fordringer forfaller til betaling Det gir også Selger retten til å avbryte løpende bestillinger for framtidig levering som er planlagt.

18. Force majeure

Selger kan ikke holdes erstatningsansvarlig hvis det framlegges bevis for at han ikke kan oppfylle sine forpliktelser eller hvis oppfyllelsen er forsinket, hindret eller forhindret på grunn av en hendelse som kan karakteriseres som force majeure; det vil si enhver årsak der opphavet og/eller konsekvensene ikke kan unngås fra et rimelig industrielt eller kommersielt standpunkt, og som ligger utenfor rimelig den påvirkede Partens rimelige kontroll, inkludert følgende åpne tilfeller: Myndighetsordre eller -begrensning eller i samsvar med noen ordre eller forespørsel fra en offentlig myndighet eller noen person som utgir seg for å handle for slik myndighet, skipingsrestriksjoner eller stengte grenseoverganger, domstolsavgjørelse, embargo, rekvisisjon, mobilisering, karantene, blokade, ekspropriasjon eller konfiskasjon av anlegg, opprør, krig, enten den er erklært eller ikke, borgerkrig, statskupp, revolusjon, piratvirksomhet, cyberpiratvirksomhet, terrorhandlinger, boikott, lockout, streik eller arbeidskonflikter av alle typer, særlig streik eller blokkering av transport, okkupasjon av fabrikker og anlegg, brann, sabotasje, ulykker, eksplosjoner, ødeleggelse av installasjoner eller anlegg, maskinhavari, brudd i transport eller kommunikasjoner, fysiske eller elektroniske skader på servere, mangel på råmaterialer, naturkatastrofer som jordskjelv, storm, flodbølge, flom, jordskred, lynnedslag, tørke, is, frost, epidemier.

19. Intellektuell eiendom og varemerker

Kunden erkjenner herved at alle varemerker er og vil fortsatt være den eksklusive eiendommen til de relevante enhetene i Selgerens Konsern og Kunden erkjenner herved at han verken har stilt eller kan stille krav til noen åndsverksrettigheter til Varemerker eller til Produktene.
Kunden forplikter seg til ikke å bestride, benekte eller trekke i tvil den eksklusive eiendomsretten som Selgeren eller hans tilknyttede parter har i Varemerkene eller gyldigheten eller myndigheten til å håndheve noen av Varemerkene i Territoriet eller noe annet land, og ikke å assistere noen andre til å gjøre dette.
Alt inn hold på nettstedet (titler, bilder, tekster, videoer, merker) og nettbestillingsverktøyet til Selgeren er Selgerens eiendom. All delvis eller fullstendig reproduksjon av innholdet fra noen prosess og system som er tilgjengelig på noen type støttemateriell er underlagt skriftlig forhåndsgodkjenning fra Selgeren. All informasjon, innhold, filer og programmer som tilbys gjennom Selgerens tjenester er beskyttet i henhold til norsk og internasjonal lov om åndsverkrettigheter og copyright.

20. Lovgivning

Foreliggende salg er i alle henseende underlagt norsk lov.

X

Ved å fortsette å surfe denne nettsiden, godtar du bruken av cookies og andre informasjonsverktøy til innsamling av besøksstatistikk, til å optimere funksjonaliteten på nettsiden. For mer informasjon og innstilling av cookies .

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .