Cookie

1. Håndtering af cookies

1.1 Principper

Når du besøger hjemmesiden, vil der kunne blive installeret en "cookie" på din computer eller IT-enhed. En cookie er en fil, der registrerer oplysninger om dit besøg på hjemmesiden fra den pågældende computer eller IT-enhed (f.eks. besøgte sider, dato og tidspunkt for besøget, aktiverede links), og som hjælper dig under dit besøg ved at gøre det lettere og hurtigere for dig at identificere dig selv og dermed få adgang til de ønskede sider.
Du kan til enhver tid slette de cookies, der bliver installeret på din computer eller IT-enhed, og forhindre, at der bliver gemt nye cookies, samt modtage meddelelse før installation af en ny cookie ved at konfigurere din browser-software som beskrevet nedenfor. Der henvises til hjælpefunktionen i din browser-software for yderligere oplysninger om, hvordan man aktiverer og deaktiverer disse funktioner, samt til browserens “types of cookies, cookies, statistics, settings”.
Vær opmærksom på, at der kan være nogle af fordelene, du måske ikke vil kunne udnytte, hvis du afinstallerer en cookie eller forhindrer en cookie i at blive installeret på dit udstyr.

1.2 Typer af cookies, cookies, statistik og indstillinger

De cookies, der installeres på din server, når du surfer på hjemmesiden, er enten cookies, som udelukkende har til formål at muliggøre eller forenkle kommunikation gennem elektroniske medier, eller som er strengt nødvendige for at levere de ydelser, du ønsker (sprog-cookies, identifikations-cookies), eller det er statistik-cookies eller andre cookies i henhold til følgende vilkår.
Ikke alle typer cookies kræver dit forudgående samtykke. Hvis der er cookies, der kræver dit forudgående samtykke til installeringen, vil du blive spurgt herom via det banner, der vises på forsiden idet en fortsat navigation til den ønskede hjemmeside vil blive anset som et samtykke.

1.2.1 Hvilke cookies bliver installeret?

Dataansvarlig-cookies

Cookie

Beskrivelse

Hvordan de undgås

Varighed

Site (has_js)

Indeholder oplysninger om browser-sessionen og tillader den besøgende at logge ind på hjemmesiden

 

Fjernes, når browseren lukkes

Site (cookie_agreed)

Husker den besøgendes valg vedrørende cookies

 

 13 måneder

 

Tredjemandscookies

Cookie

Beskrivelse

Hvordan de undgås

Varighed

Site (has_js)

Indeholder oplysninger om browser-sessionen og tillader den besøgende at logge ind på hjemmesiden

 

Fjernes, når browseren lukkes

Site (cookie_agreed)

Husker den besøgendes valg vedrørende cookies

 

 13 måneder

Statistik-cookies

Cookie-editor

Beskrivelse

Hvordan de undgås

Varighed

AT INTERNET

idrxvr 
tmst

tmst (7 mois)

Giver tilladelse til, at man kan se, hvor mange besøgende der er på siden, og hvor ofte

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 måneder

Statistik-cookies gør det muligt at måle antallet af besøg, antallet af sidevisninger samt de besøgendes aktivitet på hjemmesiden, herunder hvor ofte de vender tilbage. I disse tilfælde er der et statistik-værktøj, der skaber en cookie med en entydig identifikator, som AT-internetløsningen Xiti lagrer i maksimalt 13 måneder.
Din IP-adresse bliver ligeledes kontrolleret med henblik på at afgøre, i hvilken by du befinder dig. Den bliver anonymiseret umiddelbart efter, at du har navigeret på hjemmesiden, hvilket forhindrer, at du kan identificeres som fysisk person. De statistiske data vedrørende trafikken på siden indsamles først af serviceudbyderen AT Internet og returneres derefter til den dataansvarlige på en aggregeret og anonym måde ved hjælp af et web-interface, som kun den dataansvarlige har adgang til.
Disse data vil ikke blive overført til tredjemand eller brugt til andre formål. Du kan til enhver tid blokere disse cookies ved at følge ovennævnte "opt out"-fremgangsmåde http://www.xiti.com/en/optout.aspx .

1.2.2. Hvordan kan man slette og blive informeret om installation af nye cookies?

Hvordan kan man slette en cookie-fil, der allerede er installeret på ens computer?

 • Start din computer
 • Vælg i C:\ folderen “Windows"
 • Vælg folderen "Temporary Internet Files"
 • Vælg alle filer (Ctrl. A)
 • Vælge "delete"

Hvordan kan man afvise cookies eller blive informeret om opsætningen af alle cookie-filerne?

 • Surfing med Internet Explorer 5 (Microsoft): Vælg “Tools”, “Internet Options”, “Security”, “Customise the level”, i rullemenuen klikkes på “authorize cookies on your computer”, vælg “ask for” for at blive spurgt eller deaktiver for at afvise alle cookies.
 • Surfing med Internet Explorer 6, 7 eller 8 (Microsoft): Klik på “Tools”, “Internet Options”, “Confidentiality” og derefter det niveau, som du ønsker skal være gældende.
 • Surfing med Firefox: Klik på “Tools”, “Options”. I “Privacy” fjernes markeringen ud for “Accept cookies”.
 • Surfing med Google Chrome: Klik på “Customise and Control Google Chrome”, klik på “Settings”. I “Confidentiality” klikkes på “Content Settings” og sæt flueben i “Block cookies and data from third parties websites".

2. Dine rettigheder

-Du har ret til at få adgang til, spørge om, modificere, rette eller slette dine personoplysninger. Du kan få udleveret dine personoplysninger. Du kan også protestere mod, at dine personoplysninger bliver behandlet og cirkuleret. I overensstemmelse med gældende lov, Markedsføringsloven, har du ret til at kræve, at du skal give formelt samtykke til eventuelle salgsfremstød via e-mail, telefax eller automatisk opkald.
-Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder eller at få andre oplysninger, bedes du sende din anmodning pr. e-mail til “indsættes” eller pr. brev til følgende adresse:

IT-afdeling
Email: 
Adresse: Aldersrogade 6C 4. etage, 2100 København, Danmark

-----

ENGLISH:

1. Management of cookies

1.1 Principles

When you visit the Website, a “cookie” may be installed in your computer or other IT device. A cookie is a file that records information concerning your browsing of the Website from that computer or other IT device (e.g., visited pages, date and time of browsing, viewed links) and will facilitate your visits by making it easier and faster for you to identify yourself to access your target pages.
You can delete cookies installed on your computer or other IT device at any time and prevent new cookies being saved and receive notification before installation of a new cookie by configuring your browser software cf. below. Please refer to the help section of your browser software for more information on how to activate and deactivate these functions and refer to the browser’s “types of cookies, cookies, statistics, settings”.
Please note that you may not benefit from some of the services if you uninstall a cookie or prevent cookies from being installed on your machine.

1.2 Types of cookies, cookies and statistics and settings

Cookies installed on your server when you surf on the website are cookies which exclusively aim at enabling or facilitating communication through electronic mean or which are strictly necessary for the provision of services you require (Languages cookies, identify cookies…) or statistics cookies or other cookies under the following conditions.
Not all types of cookies require your prior consent. When cookies require your prior consent to the installation, you are asked through the banner displayed on the front page, given that the pursuit of the navigation on the website means your acceptation.

4.2.1 Which cookies are installed?

Data Controller cookies

Cookie

Description

How to OPTOUT

Persistence

Site (has_js)

Contains information about the browser session and allows visitors to log into the website

 

Removed when the browser is closed

Site (cookie_agreed)

Remembers a visitor's choice regarding cookies

 

 13 months

 

Third parties cookies

Cookie

Description

How to OPTOUT

Persistence

Site (has_js)

Contains information about the browser session and allows visitors to log into the website

 

Removed when the browser is closed

Site (cookie_agreed)

Remembers a visitor's choice regarding cookies

 

 13 months


Statistics cookies

Cookie editor

Description

How to OPTOUT

Persistence

AT INTERNET

idrxvr 
tmst

tmst (7 mois)

Allows  to see how many visitors come to the site and how often

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 months

 

Statistics Cookies enable to measure the number of visits, the number of pages views, in addition to the activity of visitors on the website including their return rate. In that case, a statistical tool creates a cookie with a unique identifier, which the AT internet solution Xiti will store for a maximum of 13 months.

Your IP address is also connected in order to determine the city from where you are connected. It is immediately rendered anonymous after your navigation on the website, which prevents your identification as a physical person. The statistic data concerning the site traffic are first collected by the service provider AT Internet and then returned to the data controller through an aggregated and anonymous way with a web interface to which only the data controller can access.
Such data will not be transferred to third parties nor used for any other purpose. At any time, you may block these cookies by using the “opt out” procedure above http://www.xiti.com/en/optout.aspx .

4.2.2. How can you delete, be informed about the installation of new cookies?

 

How can you delete cookies file already installed on your computer?

 • Go on your workstation
 • Select in C:\ the “Windows file”
 • Open the “temporary internet Files” file
 • Select all the files (CTL A)
 • Choose the option “delete”

How can you refuse or can you be informed of setup of all the cookies files?

 

 • Surfing with Internet Explorer 5 (Microsoft): choose “Tools”, “internet Options”, “Security”, “Customise the level”, in the rolling menu, click on, “authorize cookies on your computer”, choose “ask for”, to be informed or deactivate so as to refuse all the cookies
 • Surfing with Internet Explorer 6, 7 or 8 (Microsoft): Click on “Tools”, “Internet Options”, “Confidentiality”, then the level you want to apply.
 • Surfing with Firefox: Click on “Tools”, “Options”. In “Privacy” uncheck “Accept cookies”.
 • Surfing with Google Chrome: Click on “Customise and Control Google Chrome”, click on “Settings”. In “Confidentiality”, click “Content Settings”, and tick “Block cookies and data from third parties websites".

2. Your rights

-You have a right to access, query, modify, rectify or delete your personal data. You can obtain disclosure of your personal data. You can also object to the processing and circulation of your personal data. In accordance with applicable law the Danish Act on Marketing Practices in force, you have a right of formal consent to sales canvassing via e-mail, fax or automatic caller.
-If you wish to exercise these rights or obtain other information, please send your request by e-mail to “to be inserted” or by post to the following address:

IT Department
e-mail: 
Address: Aldersrogade 6C 4 floor, 2100 Copenhagen, Denmark

 

X

Ved at fortsætte med at browse dette website, accepterer du brugen af cookies eller andet informationsværktøj til indsamling af besøgsstatistik, for at optimere funktionaliteten af websiden. For mere information og indstilling af cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .